Wydawnictwo CzyTam - nagłówek Logo Wydawnictwa CzyTam Wydawnictwo CzyTam – fantastyczne książki Katalog Książki obrazkowe Powieści Komiksy pakiety O nas

KONKURS ZAKOŃCZONY

Regulamin konkursu „Wielkanocne króliczki”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Wielkanocne króliczki”, zwanego dalej „Konkursem” jest Wydawnictwo CzyTam, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.

 3. Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie w postaci elektronicznej, którego tematyką jest własnoręcznie wykonana ozdoba wielkanocna przedstawiająca króliczki, zwane dalej „Pracą”.

 4. Prace należy przesłać do końca dnia 20 kwietnia 2017 roku.

 5. Organizator zamieści informację o wyborze zwycięzkich Prac do końca dnia 25 kwietnia 2017 roku.

 6. Nagrody zostaną rozesłane do 4 maja 2017 roku.

 7. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo CzyTam i na nim spoczywa obowiązek ich wydania.

§2. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która do końca dnia 20 kwietnia 2017 roku zamieści Pracę jako komentarz pod konkursowym postem na Facebooku pod adresem:
  KLIK – chcę zobaczyć post na Facebooku

 2. Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną ilość Prac.

 3. Prace nie powinny zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub naruszających prawo – prawo do ich weryfikacji zastrzega sobie Organizator.

 4. Nagrodzona zostanie jedna Praca spośród terminowo zamieszonych Prac, a o jej wyborze zdecyduje subiektywnie Organizator. Organizator może zwiększyć liczbę nagrodzonych Prac.

 5. Informację o wyborze zwycięskich Prac Organizator zamieści na swoim profilu na Facebooku do końca dnia 25 kwietnia 2017 roku pod adresem:
  www.facebook.com/wydawnictwoczytam

 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej na profil Facebook'owy z którego zostały zamieszczone wybrane Prace do końca dnia 25 kwietnia 2017 roku.

§3. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest książka „Króliczki!!!” opublikowana przez Wydawnictwo CzyTam.

 2. Do 30 kwietnia 2017 roku zwycięzca powinien podać Organizatorowi dane adresowe na które Organizator ma wysłać nagrodę.

 3. Nagroda zostanie wysłana listem poleconym ekonomicznym do 4 maja 2017 roku. Koszt wysyłki pokryje Organizator.

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

§4. Reklamacje

 1. Wszelkie pytania i kwestie sporne dotyczące Konkursu należy kierować na adres: biuro@czy-tam.pl.

 2. Reklamacje można zgłaszać do dnia 23 kwietnia 2017 roku.

 3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 2 dni roboczych. Decyzje w sprawie reklamacji zostaną w tym czasie przekazane zgłaszającemu.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu Konkursu i regulaminu serwisu Facebook.

 2. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 4. Uczestnicy oświadczają, że nadesłane Prace są ich autorstwa i mają do nich wszelkie prawa.

 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.